ΌΡΑΜΑ της NGO Theatronio είναι οι φυσικές επιστήμες να γίνουν προσιτές σε όλους τους μαθητές, ανεξαρτήτως μαθησιακού επιπέδου ή δυσκολιών.

ΣΚΟΠΟΣ - ΑΠΟΣΤΟΛΗ, η εκπαίδευση μέσω επιστημονικών παραστάσεων που προτείνουν τη βιωματική μάθηση και το χιούμορ ως εναλλακτικό τρόπο διδασκαλίας.

Ως ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ, οι μαθητές συμμετέχουν ενεργά, ενθουσιάζονται, μαθαίνουν με παιγνιώδη και φιλικό τρόπο, ολιστικά.